top of page

心经注音版

般若波罗蜜多心经

1) bō rě bō luó mì duō xīn jīng

    般 若 波 罗  蜜  多   心   经

2) guān zì zài pú sà , xíng shēn bō rě bō luó mì duō shí,zhào jiàn wǔ yùn jiē kōng, dù yī qiē kǔ è。

      观   自 在 菩  萨,  行     深    般 若 波 罗  蜜  多   时,  照    见   五   蕴  皆  空,  度一 切 苦 厄。

3) shè lì zǐ, sè bù yì kōng ,kōng bù yì sè , sè jí shì kōng , kōng jí shì sè。

     舍 利子,色 不 异  空,     空    不异 色, 色 即是   空,   空   即是  色。

4) shòu xiǎng xíng shí,yì fù rú shì。

      受      想.    行   识,亦复 如 是。

5) shè lì zǐ, shì zhū fǎ kōng xiāng,

     舍 利子,是   诸  法  空     相,

6) bù shēng bù miè, bù gòu bù jìng, bù zēng bù jiǎn ,

    不    生     不   灭, 不  垢   不  净,  不  增.   不   减,

7) shì gù kōng zhōng wú sè, wú shòu xiǎng xíng shí,

    是  故   空      中     无   色,无   受     想       行   识,

8) wú yǎn ěr bí shé shēn yì, wú sè shēng xiāng wèi chù fǎ, wú yǎn jiè,

    无   眼  耳鼻  舌    身   意, 无  色   声      香      味   触  法, 无  眼   界,

9) nǎi zhì wú yì shí jiè, wú wú míng , yì wú wú míng jìn,

     乃  至  无 意 识  界,无  无    明, 亦 无  无    明    尽,

10) nǎi zhì wú lǎo sǐ, yì wú lǎo sǐ jìn。

       乃  至  无  老  死,亦无  老  死尽。

11) wú kǔ jí miè dào, wú zhì yì wú dé, yǐ wú suǒ dé gù。

       无 苦 集 灭   道,  无  智  亦 无 得, 以无   所  得  故。

12) pú tí sà duǒ yī bō rě bō luó mì duō gù xīn wú guà ài。

      菩 提萨  埵, 依般 若 波 罗  蜜  多   故, 心  无   挂  碍。

13) wú guà ài gù, wú yǒu kǒng bù, yuǎn lí diān dǎo mèng xiǎng, jiū jìng niè pán。

       无  挂  碍 故, 无   有    恐    怖,  远   离  颠    倒     梦      想, 究 竟    涅   槃。

14) sān shì zhū fó, yī bō rě bō luó mì duō gù, dé ā nuò duō luó sān miǎo sān pú tí。

       三   世   诸 佛,依 般 若波  罗  蜜  多   故, 得阿 耨   多   罗  三    藐      三  菩 提。

15) gù zhī bō rě bō luó mì duō, shì dà shén zhòu, shì dà míng zhòu,

       故 知  般 若 波 罗  蜜  多,   是 大  神      咒, 是  大   明     咒,

16) shì wú shàng zhòu, shì wú děng děng zhòu。néng chú yī qiē , zhēn shí bù xū。

       是  无    上       咒,是  无    等     等      咒。    能     除 一 切  苦,  真    实  不  虚。

17) gù shuō bō rě bō luó mì duō zhòu。

      故  说     般 若波  罗  蜜  多    咒。

18) jí shuō zhòu yuē:

     即 说      咒     曰:

19) jiē dì jiē dì, bō luó jiē dì, bō luó sēng jiē dì, pú tí sà pó hē。

      揭谛 揭 谛,波 罗  揭 谛,波 罗   僧     揭谛,菩 提萨 婆  诃。

bottom of page